Na betaling van de bestelling via onze bankrekening: BE48 0018 6609 8427, worden de goederen verzonden en ontvangt u per mail een factuur (enkel voor particulieren).

Bij een bestelordergeplaatst door de koper, vertegenwoordigers of één zijner afgevaardigden verklaart hij zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Elke korting, toegekend door Sporta Pro is in wezen een tijdelijk voordeel dat echter op elk moment herroepbaar is.

Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord van Sporta Pro. Na aftrek van de behandelingskosten en de eventuele portkosten worden de goederen gecrediteerd ten belope van een percentage dat, afhankelijk van de reden van terugzending, door Sporta Pro bepaald wordt.

Iedere klacht in verband met de leveringen dient, om geldig te zijn, schriftelijk ten laatste binnen de acht dagen volgend op de levering van de goederen, in ons bezit te zijn. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, interesten en kosten.

De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij ter beschikking wordt gesteld.

Leveringskosten voor het ter beschikking stellen van de goederen zijn ten laste van de klant.

Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht aan zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken of de uitvoering ervan op te schorten zonder vergoeding noch vooropzeg.

Iedere betaling zal steeds eerst worden aangerekend op de vervallen intresten, vervolgens op de openstaande hoofdsommen.

Prijzen van de gekochte goederen zijn gebaseerd op de prijzen vermeld op het ogenblik van de bestelling.

Prijzen kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door Sporta Pro.

Ingeval van invordering en/of betwisting betreffende de facturen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Het Belgische recht is toepasselijk.